Wydawcą "Rocznika Samorządowego" (ISSN: 2300-2662) jest Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki. Tytuł prasowy został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Lublinie 10 lipca 2012 roku pod numerem 1241. Numer ISSN został przyznany 23 kwietnia 2013 roku. W 2015 roku "Rocznik" otrzymał 4 punkty na liście B.

 

"Rocznik Samorządowy" do tomu drugiego za 2013 rok był firmowany przez Pracownię Badań nad Samorządami. Od tomu trzeciego za rok 2014 był prowadzony przez członków sieci badawczej Public Administration & Local Government Research Network, od lipca 2016 r. czasopismem opiekowała się Sieć Badawcza Ośrodka Badań nad Samorządem, a od września 2017 r. Samorządowa Sieć Badawcza.

 

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej, na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, w formie pliku o formacie *.pdf. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. „Rocznik Samorządowy” przynależy do nauk społecznych, gdyż większość artykułów dotyczyło administracji, ekonomii, politologii i prawa, wraz z subdyscyplinami takimi jak historia administracji, historia doktryn politycznych i prawnych czy historia prawa.

Czasopismo posiada pełny skład redakcji, Radę Naukową, zespół redaktorów tematycznych, stałych recenzentów, redaktor statystyczną i językową. Dane redaktorów tematycznych oraz recenzentów podawane są raz w roku w każdym tomie "Rocznika". Do każdego artykułu dodawane są tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim. Dla wygody czytelnika nagłówek strony tytułowej każdego artykułu zawiera pełne dane bibliograficzne.

 

Skład redakcji zmienia się w zależności od wydania, gdyż po pierwsze rada naukowa jest kadencyjna, a po drugie dopasowujemy skład recenzentów i redaktorów tematycznych pod kątem nadsyłanych tekstów.

 

Nabór tekstów prowadzimy od 1 września do 31 grudnia roku poprzedzającego wydanie tomu.

 

Obsługę pisma prowadzi i przyjmuje teksty drogą elektroniczną redaktor naczelny dr Karol Dąbrowski.

 

Redakcja nie płaci za przesłane teksty, ale też nie pobiera opłat za publikację. Członkowie redakcji zajmują się „Rocznikiem” w ramach wolontariatu, a „Rocznik” nie jest sprzedawany, gdyż jest czasopismem bezpłatnym. Ani wydawnictwo, ani członkowie redakcji, ani autorzy nie czerpią dochodów z dystrybucji „Rocznika”.