Skład redakcji tomu 2 za 2013 rok:

Rada Naukowa:
Czesław Bieńkowski (Białoruś)
Bohdan Butkiewicz (Warszawa)
Yuriy Hofman (Ukraina)
Adam Winiarz (Kielce)
Andrzej Wrzyszcz (Lublin)

Olha Yuchymiuk (Ukraina)

 

Recenzenci:

Agnieszka Chabowska-Litka (Warszawa)
Rafał Dmowski (Siedlce)

Joanna Felczak (Radom)

Mariusz Maciejewski (Warszawa)
Piotr Mikołajczyk (Łódź)
Ewelina Mitręga (Lublin)

Piotr Szreniawski (Lublin)

Katarzyna Walkowiak (Poznań)

Alina Warzecha (Gliwice)

Agnieszka Żywicka (Lublin)

 

Redaktorzy tematyczni:
Zbigniew Adamowicz (polityka lokalna)
Antoni Chuchla (administracja publiczna, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny)

Tomasz Dąbrowski (spółdzielczość)
Piotr Janus (samorząd gospodarczy)
Martyna Jurzyk (oświata)
Krzysztof Księski (organizacje pozarządowe)


Redaktor statystyczny:
Aneta Pawłowska

Redaktorzy językowi:
Elżbieta Koza (język polski)
Taras Leszkowycz (język ukraiński i rosyjski)

Redaktor naczelny:
Karol Dąbrowski

Zastępca redaktora naczelnego:
Wojciech Chudzik

 

Współpraca redakcyjna:

Hubert Mielnik

Cały tom do pobrania bezpłatnie:

"Rocznik Samorządowy" 2013, tom 2
rocznik_samorzadowy_2013_tom_2.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB

Pojedyncze teksty w pełnych wersjach do pobrania bezpłatnie:

Wojciech Chudzik, Wpływ uprzemysłowienia na rozwój sektora bankowego – przykład komunalnych kas oszczędności w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1937–1939), "Rocznik Samorządowy" 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 10-30.
art_Chudzik, Wpływ uprzemysłowienia, 201
Adobe Acrobat Document 136.2 KB

The impact of industrialization on the development of the banking sector – example of municipal savings banks in the Central Industrial District (1937–1939)

Summary: The article has been carried out considerations related to the examination of the impact of industrialization on the development of the banking sector. Was used as an example the development of municipal savings and loan institutions (municipal savings bank) in the construction of the largest investments of the Second Republic – Central Industrial District in 1937–1939. Checked include the impact of changing under the influence of local economic industry primarily on the creation of new branches of municipal unions, marketing of these institutions, the formation of deposits and loans, and some forms of active entities that initiate local economic policy.

Key words: Central Industrial District, industrialization, the banking sector, municipal savings banks, regional economic policy

Karol Dąbrowski, Urzędy skarbowe w Polsce 1982–1996. Podstawy normatywne funkcjonowania, „Rocznik Samorządowy” 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 32-53.
art_DąbrowskiK, Urzędy skarbowe 1982-199
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Tax offices in Poland in 1982–1996. The normative framework of functioning

Summary: The Act on the Office of the Minister of Finance, Tax Offices and Tax Chambers of 1982 restored tax offices and tax chambers in the Polish tax administration. It entered into force on 1 January 1983, and was published as a consolidated text in 1994. The Act became null and void on 1 January 1997, when the current Law of 1996 came into force. The model of tax administration restored in 1982, with tax offices at the local level and tax chambers at the regional level, has worked well in the Polish administration culture. Many negative phenomena in the Polish fiscal system result from the fact that tax administration is subordinate to the political centre, that is the Ministry of Finance. Establishment of the tax administration sector independent of the government and responsible for collecting taxes directly for the National Bank of Poland, omitting the government, would support the efficient fiscal policy of the state to the benefit of citizens. Therefore, the author critically refers to projects disregarding the role of tax offices in the Polish fiscal system.

Key words: tax administration, tax office

Tomasz Dąbrowski, Zarząd w strukturze organów spółdzielni, „Rocznik Samorządowy” 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 54-78.
art_DąbrowskiT, Zarząd spółdzielni, 2013
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Management board in the structure of cooperative bodies

 SummaryThe article deals with a mandatory body appearing in every cooperative, namely the management board. The board’s competences have been analysed and defined. The most important part of the article is presenting procedures for the election and removal of the members of the board as well as proceedings of meetings and decision-making by the body. Finally, documentation of the management board activities is discussed.

Key words: cooperative, cooperative movement, management board of a cooperative

Ewa Kacprzak-Szymańska, Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych, „Rocznik Samorządowy” 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 80-96.
art_Kacprzak-Szymańska, Problematyka obs
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

The issues realted to the area of limited usufruct in the adjudications of the civil courts

Summary: This text discusses the issues related to the functioning of the areas of limited usufruct in Poland in connection with the judicial decisions. The author has reviewed selected judgments of the Supreme Court that concern undertaken subject. The study concentrates on the problem of the validity of local law and the issue of liability in connection with the establishment of the limited usufruct. 

Key words: area of limited usufruct

Andrzej Kansy, Internet w służbie samorządu, „Rocznik Samorządowy” 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 98-114.
art_Kansy, Internet w służbie samorządu,
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Internet in the service of the local government

Summary: In this article there is raised a subject of  possibility of using the work of local content on the Internet. There was verified the assumption that the Internet can be a useful tool for local governments to obtain structured informations. Moreover there were pointed the  Internet services, of which people associated with local government are the biggest group of all people using it.

Key words:  Internet, self-study, local government

Krzysztof Księski, Prawno-finansowe przeszkody w rozwoju polskich organizacji pozarządowych – zarys problematyki, „Rocznik Samorządowy” 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 116-136.
art_Księski, Prawno-finansowe, 2013_ok.p
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Legal-financial obstacles in the development of Polish NGOs – an outline of issues

Summary: Non-governmental organizations in Poland are numerous and comes more and more. However it doesn`t translate into their position. With few exceptions, the bulk of non-governmental organizations do not develop and operate mainly thanks to the dedication of leaders, not systemic solutions. The article indicates the most important problems that cause weakness of the Polish non-governmental organizations and preclude their development. In the text are also included proposals for solutions to improve the situation and strengthen the third sector.

Keywords: non-governmental organizations, third sector, cooperation of local government units with NGOs, the privatization of public services, public benefit activities

Piotr Ruczkowski, Ustrój prawny kas Stefczyka w latach 1920-1939, "Rocznik Samorządowy" 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 138-180
art_RuczkowskiP, Ustrój prawny kas, 2013
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

Legal status of  the Stefczyk credit unions in the years 1920–1939

Summary: The article examines some issues in connection with the legal status of  the Stefczyk credit unions in the years 1920–1939. The period of time under examination is not an accidental one since it was in 1920 when according to the present day estimation one of the best acts on co-operatives was adopted. That act contained the legal framework for establishing and running savings and credit unions, including the Stefczyk unions. Moreover, it was in those interwar years when different small credit institutions were rapidly developing, including credit cooperatives.

Apart from the aforementioned act on credit unions, the organization and working rules of  the Stefczyk unions were regulated by charters, rules of the unions, guidelines and other normative acts.

From the legal point of view the Stefczyk unions were co-operatives which granted cheap credit and loans to their members and collected savings deposits of both  their members and other persons who entrusted them with their savings. They obtained funds for their credit-granting operations largely from savings deposits.

Key words: co-operatives, co-operative banks, credit unions, Franciszek Stefczyk, Stefczyk credit unions

Tomasz Dąbrowski, recenzja: Henryk Cioch, Prawo spółdzielcze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, ss. 677, „Rocznik Samorządowy” 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 182-186.
art_z_DąbrowskiT, rec. Cioch, 2013_ok.pd
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Już od pewnego czasu obserwuje się zmniejszone zainteresowanie problematyką prawa spółdzielczego. Kolejno należy zwrócić uwagę na likwidację wielu spółdzielni. Na drugim biegunie wyraźnie zarysowuje się inne zjawisko. Spółdzielnie mleczarskie, banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe napędzają spółdzielczość w naszym kraju. (...)

Sprawozdanie z konferencji „Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 29 listopada 2013 roku, aut. Karol Dąbrowski, "Rocznik Samorządowy" 2013, tom 2, ISSN: 2300-2662, ss. 188-193.
art_z_DąbrowskiK, sprawozdanie.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

29 listopada 2013 roku, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa miała miejsce konferencja "Polski samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – osiągnięcia, niepowodzenia, wyzwania". Jej celem – jak zaznaczyli organizatorzy – było przedstawienie roli samorządu terytorialnego w Polsce jako formy decentralizacji administracji publicznej, która przyczyniła się do demokratyzacji systemu zarządzania państwem. Ideę samorządności uznano bowiem za jeden z fundamentów ustrojowych III RP. (...)