W Radzie Naukowej "Rocznika Samorządowego" zasiadali:

 

1) Prof. dr Czesław Bieńkowski - historyk, polski naukowiec i działacz polonijny na Białorusi, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego na Białorusi, ułatwiający redakcji kontakty międzynarodowe;

2) Dr hab. prof. nzw. inż. Bohdan Butkiewicz - profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie informatyki i logiki, służący radą odnośnie metodologii nauki i prowadzenia badań naukowych;

3) Dr hab. Anna Gołębiowska prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - dzięki której członkowie redakcji i autorzy artykułów mogli uczestniczyć w wielu konferencjach naukowych;

4) Dr Kazimierz Ostaszewski - adiunkt w Katedrze Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na którego zespół redakcji mógł liczyć, gdy potrzbował opinii o publikacjach z zakresu nauki administracji;

5) Dr Dominik Sypniewski - adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w trakcie zakładania "Rocznika" przebywał w Stanach Zjednoczonych w Georgetown University Law Center, życzliwie i obiektywnie oceniający naukowe działania zespołu redakcyjnego;
6) Prof. dr hab. Adam Winiarz - znany badacz dziejów oświaty i wychowania, dzielący się wiedzą na temat zasobów polskich archiwów i bibliotek;
7) Dr hab. Andrzej Wrzyszcz prof. UMCS - historyk prawa, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Teorii Państwa i Prawa, Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, u którego zasięgano porad w sprawach naukowych.

8) Yuriy Hofman i 9) Olha Yuchymiuk z Łucka, którzy dołączyli do Rady Naukowej na krótko w 2013 roku.